Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIMA BENELUX BV, hierna te noemen: “Rima Benelux”, gevestigd en kantoorhoudende te Leusden, geldend vanaf januari 2005

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, in opdracht van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.

2. Rima Benelux: de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert en leveringen verricht.

3. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Rima Benelux en de opdrachtgever.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Offerte

1. De offertes van Rima Benelux zijn geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis van het op het tijdstip van de offerte geldende prijzen en specificaties.

2. Rima Benelux behoudt zich – ingeval van aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever – het recht voor het aanbod binnen zeven werkdagen na ontvangst van de acceptatie van de offerte te herroepen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand doordat door Rima Benelux aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging wordt gezonden.

2. Tevens wordt het bestaan van overeenkomsten aangenomen wanneer door Rima Benelux terzake een betaling is geaccepteerd, door Rima Benelux levering is geschied en/of is gefactureerd.

3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van door Rima Benelux in te winnen inlich¬tingen voldoende kredietwaardig blijkt.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en aanpassing contractsprijs

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan Rima Benelux, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

2. Indien het Rima Benelux tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen.

3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Rima Benelux, tengevolge van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.

4. Indien zich in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering van de producten andere prijsverhogingen dan de hiervoor bedoelde mochten voordoen, is Rima Benelux gerechtigd een evenredige verhoging van de prijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of anders vermeld – te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door Rima Benelux aan te geven bankrekening.

2. Rima Benelux is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 3% in rekening te brengen. Deze toeslag mag door de opdrachtgever worden afgetrokken indien het factuurbedrag binnen 10 dagen na factuurdatum wordt betaald.

3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Rima Benelux gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke rente plus 3%, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een gehele maand.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Rima Benelux en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Rima Benelux onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Indien een declaratie van Rima Benelux niet, niet tijdig of niet volledig door een opdrachtgever is voldaan is Rima Benelux gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten ook met betrekking tot andere opdrachten welke op dat moment door Rima Benelux voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.

9. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen alle kosten verband houdende met die gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

1. Indien de door Rima Benelux geleverde zaak een bewerkings-, ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont en de terzake van die fout door de opdrachtgever tijdig geuite klacht gegrond is, heeft de opdrachtgever recht op herstel van de zaak. Rima Benelux kan er voor kiezen om de zaak te vervangen of de opdrachtgever een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs verlenen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging of korting indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Ieder verder recht op schadevergoeding is uitgesloten. In het geval van herstel zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Rima Benelux de ondeugdelijk bevonden goederen aan Rima Benelux dienen te retourneren.

2. Rima Benelux is niet verder aansprakelijk jegens de opdrachtgever, dan voor zover zulks voortvloeit uit de ingevolge lid 1 verstrekte garantie. Voor schade hetzij direct, hetzij indirect, welke voortvloeit uit het gebruik van door Rima Benelux geleverde of herstelde zaken, tenzij ontstaan door eigen opzet c.q. grove schuld, is Rima Benelux nimmer aansprakelijk.

3. De in het eerste lid vermelde garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van de instructies door de opdrachtgever.

4. Geringe afwijkingen in kleur, maat, gewicht en bedrukking kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Rima Benelux is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt. Afwijking bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Verwerking van door de opdrachtgever geleverde materialen geschieden geheel voor risico van de opdrachtgever.

5. Iedere aansprakelijkheid van Rima Benelux voor schade (schade aan personen of zaken daaronder begrepen) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag dat het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Rima jegens opdrachtgever in geval van toerekenbare tekortkoming beperkt tot het eventueel voor de uitvoering van desbetreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag voor de opdracht exclusief btw. De aansprakelijkheid van Rima Benelux beperkt zich in ieder geval tot de in dit artikel bedoelde garantieverplichtingen.

 

Artikel 8 Annulering van de overeenkomst

1. Bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van een opdracht is de opdrachtgever in ieder geval gehouden tot voldoening van de door Rima Benelux terzake van de opdracht reeds gemaakte kosten met een minimum van 25% van het overeengekomen factuurbedrag met een minimum van € 500,00. Voorts is opdrachtgever gehouden tot voldoening van bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag als vergoeding voor de door Rima Benelux geleden schade terzake van winstderving.

2. Rima Benelux behoudt zich het recht voor om in plaats van de bedragen zoals bedoeld in het vorige lid volledige schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 9 Opschortingsbevoegdheid bij onzekere nakoming door de opdrachtgever

Rima Benelux is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis is gekomen dat er omstandigheden zijn die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar daartegenover staande verplichting(en) niet of tijdig zal nakomen.

 

Artikel 10 Levertijden en levering

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht slechts bij benadering opgegeven en kunnen derhalve nimmer als fatale termijnen worden aangemerkt.

2. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van de werkomstandigheden, zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden, of doordat de voor uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als noodzakelijk is, onverminderd een beroep op artikel 11.

3. Bij overschrijding van de leveringstermijnen is Rima Benelux nimmer jegens de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van daardoor directe of indirecte ontstane schade.

4. Rima Benelux is gerechtigd om bij levering van de bestelde goederen ten hoogste 15% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid, uiteraard met dienovereenkomstige aanpassing van de facturering.Al de verzendingen geschieden op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever ook indien zij franco worden uitgevoerd.

5. Als plaats van levering en acceptatie van de verkochte zaken, welke levering intussen in verband met het hiervoor bepaalde het eigendomsrecht niet doet overgaan, geldt in alle gevallen de plaats van verlading bij Rima Benelux, zodat Rima Benelux na de verlading niet gehouden is reclames ten aanzien van lengte, breedte en hoogte, kleur, kwaliteit, vorm, aantallen of anderzijds, in behandeling te nemen.

6. Is levering franco werk of franco plaats van bestemming bedongen, dan wordt deze bepaling geacht enkel betrekking te hebben op de prijs en het transportrisico en niet op de plaats van levering en acceptatie.

 

Artikel 11 Overmacht

1. Indien Rima Benelux door overmacht verhinderd is te leveren en/of werkzaamheden te verrichten, wordt haar leveringsverplichting van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rima Benelux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rima Benelux niet in staat is haar verplichtingen na te komen, oorlog, oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, staking, blokkades, stagnatie of moeilijkheden bij de productie of van een onderneming waarvan grond- of hulpstoffen worden betrokken of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen zoals rekwisities, het niet verkrijgen van vergunningen, brand, stormschade en overstroming en werkstakingen in het bedrijf van Rima Benelux daaronder begrepen.

3. Indien Rima Benelux door overmacht van tijdelijke (langer dan drie maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de overeen¬komst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechtelijke tussen¬komst te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Indien de overeengekomen werkzaamheden of leveringen door overmacht van langere duur dan 3 maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks de opdrachtgever het recht om na ingebrekestelling en het toestaan van een redelijk uitstel de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd, in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig de betalingsconditie.

 

Artikel 12 Overgang risico en eigendomsvoorbehoud

1. De eigendommen van de te leveren goederen gaan, niettegenstaande feitelijke aflevering,

pas op de opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde ook aan Rima Benelux verschuldigd is, aan haar heeft voldaan, doch komen na aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever.

2. Door Rima Benelux geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen

slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaal¬middel worden gebruikt.

3. Zolang Rima Benelux als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de opdrachtgever zich jegens haar om de geleverde zaken zorgvuldig te behandelen en deze niet te verpanden of op andere wijze te bezwaren, niet te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

4. De opdrachtgever geeft nu reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan

Rima Benelux dan wel aan door haar aan wijzen derden om, in alle gevallen waarin Rima Benelux haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rima Benelux zich dan zullen bevin¬den en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Rima Benelux zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering alsmede de kwitanties terzake de betaling van de verzekeringspenningen op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 13 Klachten

1. Reclames over de door Rima Benelux geleverde zaken worden slechts dan in aanmerking genomen, indien de opdrachtgever bij ontvangst van de zaken direct telefonisch contact met Rima Benelux opneemt, hiervan op de betreffende vrachtbrief aantekening maakt en de afgekeurde zaken direct retour aanbiedt.

2. Betreft de reclame zichtbare of anderszins waarneembare gebreken, welke eerst later kunnen blijken, dan kan het reclamerecht nog geldend worden gemaakt binnen acht dagen na de dag dat het gebrek en of de afwijking de opdrachtgever is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken. Na afloop van een maand na factuurdatum is Rima Benelux echter niet meer gehouden enige klacht, van welke aard dan ook, in behandeling te nemen. Rima Benelux erkent nimmer een groter reclamerecht dan zij, ter zake van geleverde producten, bij eigen leveranciers kan claimen.

3. Onverminderd het in de wet en het in dit artikel bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de opdrachtgever te ontlenen aanspraken is Rima Benelux na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

4. Bij reclames ten aanzien van beschadiging of onjuiste bewerking van zaken dient de opdrachtgever op verzoek van Rima Benelux alle gegevens te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken.

5. Reclames vormen geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of voor opschorting van de betalingsverplichting.

6. Erkende gebreken bij een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

 

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Rima Benelux en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.